Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u prodejce NH equiteam s.r.o. a upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího od 1. 1. 2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:
NH equiteam s.r.o., Líbeznická 207, 250 63 Mratín
IČ: 01457918
DIČ: CZ01457918
zapsané v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206950 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní  stranou spotřebitel,  řídí se vztahy  neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli  spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským  zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

II. Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky,  podané prostřednictvím e-shopu www.ekopodestylka.cz nebo prostřednictvím www.nhequiteam.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení převzetí objednávky prodávajícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané  zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Dodací lhůty a podmínky

Je-li zboží skladem, odesíláme jej během 24h v rámci pracovních dnů, není-li  skladem, musí prodávající o tomto kupujícího neprodleně informovat a tento fakt může být důvodem k odstoupení od objednávky ze strany kupujícího. Geis Parcel - Obvyklá dodací doba je 1 – 2 pracovní dny od přijetí zásilky.  Uvedená cena je dle hmotnosti zásilky viz ceník. Rozvoz je zajištěn naším pracovníkem nebo námi pověřeným pracovníkem, dle rozvozového plánu nebo domluvy se zákazníkem. Obvyklá dodací doba je do 24h  od přijetí objednávky pro kosmetiku a krmné doplňky. Pro krmiva a produkty Guidolin Gianni podestýlka, travní kostky a musli je dodací  lhůta stanovena do 5 pracovních dnů. Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Možnosti osobního odběru, či jiné časově omezené akce týkající se dodání zboží jsou vždy aktuálně specifikovány v dodacích podmínkách. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu způsobu dodání po dohodě s odběratelem.

IV. Způsob platby
Dobírka – zákazník zaplatí zboží až při dodání PPL
Převodem - zákazník zaplatí zboží na bankovní účet dodavatele na základě vystavené zálohové faktury.
Po obdržení platby bude zboží ihned odesláno viz bod III.

V. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy – vrácení zboží

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Kupující má právo v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží. 
V případě, že kupující nepřevezme již odeslanou zásilku bez předchozího storna objednávky, je prodávající  oprávněn účtovat poplatek 200,-Kč, kterým pokrývá náklady na marné odeslání zásilky.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

I. zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
II. výrazným způsobem se změnila cena zboží. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil  část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce,
prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VIII. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává
žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

IX. Závěrečná ustanovení

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy renata.huskova@nhequiteam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014

Internetový obchod vytvořil PVMEDIA
EKOPODESTYLKA.CZ © 2016 - Všechna práva vyhrazena